T E L  :  0 8  5 8 1 2 9 8 5 5 ‚  0 8  1 5 6 3 9 2 4 3 

 M T 1 2 5 1 - 4 5 C 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ส ำ ห ร ั บ อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 

 O v e r ­ a l l d i m e n ­ s i o n : 2 4 1 / 2 ″ x 3 2 3 / 4 “ x 1 4 ″ ( W x L x H ) 

 W e i g h t : 1 9 6 L b s . ( 8 9 k g s . ) 

 M a x . p o w e r : 4 1 0 w a t t s 

 A r e a C o v ­ e r ­ a g e : 8 0 — 1 0 0 m ² 

 S p e e d L e v e l : 3 

 A i r v o l ­ u m e : 1 0 0 0 C F M . 

  1. ร ว ม ร ะ บ บ ก ำ จ ั ด ไ อ ส า ร ร ะ เ ห ย แ ล ะ ฝ ุ ่ น ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ส ู ง ม า อ ย ู ่ ใ น เ ค ร ื ่ อ ง 
  2. ต ั ว เ ค ร ื ่ อ ง บ ร ร จ ุ ส า ร ช ึ ม ซ ั บ ไ อ ร ะ เ ห ย ท ี ่ ส า ม า ร ถ ป ร ั บ ช น ิ ด ข อ ง ส า ร ใ ห ้ ต ร ง ก ั บ ส ิ ่ ง เ จ ื อ ป น ใ น อ า ก า ศ 
  3. ต ั ว ก ร อ ง ฝ ุ ่ น ห ย า บ ( p r e - f i l t e r ) ส า ม า ร ถ ล ้ า ง ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ไ ด ้ เ พ ื ่ อ ย ื ด อ า ย ุ ก า ร ใ ช ้ ง า น ข อ ง ไ ส ้ ก ร อ ง ห ล ั ก ( m a i n - f i l t e r ) 
  4. ต ั ว เ ค ร ื ่ อ ง ส า ม า ร ถ ว า ง ใ น แ น ว ต ั ้ ง / น อ น เ พ ื ่ อ ก า ร ใ ช ้ ง า น ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม 

 F e a ­ t u r e s 

  1. C e n ­ t e r m o u n t e d b l o w e r f o r o p t i ­ m u m C F M 
  2. 7 0 0 — 1 0 0 0 C F M s t a n d a r d 
  3. C h o i c e o f f i l t r a t i o n 
  4. S i d e l o a d , e a s y f i l ­ t e r a c c e s s 

 T e c h ­ n o l ­ o g y 

 D i m e n ­ s i o n s 

 S e r ­ v i c e s & a m p ; W a r ­ r a n t y 

 ร ั บ ป ร ะ ก ั น ส ิ น ค ้ า 1 ป ี ไ ม ่ ร ว ม ว ั ส ด ุ ส ิ ้ น เ ป ล ื อ ง ภ า ย ใ ต ้ เ ง ื ่ อ น ไ ข ก า ร ใ ช ้ ง า น ท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ ง แ ล ะ ด ู แ ล ร ั ก ษ า อ ย ่ า ง ถ ู ก ว ิ ธ ี 

 D o w n ­ l o a d 

 R e s o u r c e   S p e c ­ i ­ f i ­ c a ­ t i o n S h e e t