T E L  :  0 8  5 8 1 2 9 8 5 5 ‚  0 8  1 5 6 3 9 2 4 3 

 ไ ส ้ ก ร อ ง ด ู ด ซ ั บ ส า ร ร ะ เ ห ย ( C h e m ­ i ­ c a l M e d i a ) 

F U M E M A X 

 — ด ู ด ส า ร ร ะ เ ห ย ใ น อ า ก า ศ โ ด ย ส ิ ่ ง เ จ ื อ ป น จ ะ เ ก า ะ ใ น โ พ ร ง จ น เ ต ็ ม 
 — ป ร ะ ม า ณ 3 0 % ข อ ง น ้ ำ ห น ั ก ต ั ว 

F U M E G U A R D 

 — ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ท ั ้ ง ส อ ง เ ท ค โ น โ ล ย ี ( F u m e m a x & a m p ; F u m e G u a r d ) เ พ ื ่ อ ก า ร บ ำ บ ั ด อ า ก า ศ ท ี ่ ก ว ้ า ง ข ึ ้ น 

G U A R D M A X 

 — ท ำ ป ฏ ิ ก ิ ร ิ ย า ก ั บ ส า ร เ ค ม ี บ า ง ช น ิ ด เ ช ่ น ส า ร V O C ท ี ่ ไ ม ่ ส า ม า ร ถ เ ก ็ บ ด ้ ว ย F u m e M a x ไ ด ้ 
 - ส า ร จ ะ โ ด น แ ป ล ง ส ภ า พ โ ด ย ก า ร O x i ­ d a ­ t i o n