เครื่องฟอกอากาศ กรองฝุ่นด้วย HEPA filter ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ร่วมกับ Titanium Dioxide ดักจับกลิ่นด้วย Activated Carbon ยี่ห้อ CURA รุ่น CRA 400

CRA 400 QUAD

Air Puri­fier

Air vol­ume : 400 CFM

Speed Level : 3

Area Cov­er­age : 5060

Power Con­sump­tion : 150 watts

Unit Weight : 35 Kgs.

Dimen­sions (mm) : 485 x 290 x 1700

Down­load

CRA 400 QUAD air puri­fier has the fol­low­ing func­tions:

Uti­lizes the Media & UVC with TiO2 sys­tem as the fol­low­ing com­po­nents:

  1. Wash­able pre-​filter helps fil­ter coarse dust and pro­longs the life of HEPA.
  2. HEPA can fil­ter fine par­ti­cle at 99% efficiency.
  3. Solid Car­bon (Acti­vated Car­bon Impreg­nated PU) can absorbs vapors and odors. With open cell tech­nol­ogy that extends sur­face area for best absorp­tion rate.
  4. TiO2 impreg­nated Sheet makes con­t­a­m­i­nated air tur­bu­lent, reduces air speed, hence, increas­ing ster­il­iza­tion time. The rotat­ing air also enhances the dis­in­fec­tion efficiently.
  5. UV-​C Ger­mi­ci­dal lamp has the abil­ity to destroy DNA of pathogens and fungi.
  6. UV-​C with Reflec­tor increases con­cen­tra­tion of UV light, improv­ing ster­il­iza­tion performance.
  7. When TiO2 is used in con­junc­tion with UV-​C, Photo Cat­alytic Oxi­da­tion (PCO) will occur. PCO is able to elim­i­nate volatile organic com­pound (VOC) that passes through acti­vated car­bon stage. PCO pro­duces nat­ural occur­ring OH– that destroys germs.