เครื่องฟอกอากาศ แบบแขวนฝ้า มีระบบกรองดักกำจัดฝุ่นด้วยไส้กรองหยาบ Pre-filter ตามด้วยระบบการจับฝุ่น แบบ EPS หรือ electrostatic precipitator จึงทำให้สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน หรือ PM 2.5 ได้ดี และดักจับกลิ่นด้วย Activated Carbon ยี่ห้อ EST รุ่น RF1200

 R F 1 2 0 0 

 C e i l ­ i n g a i r p u r i ­ f i e r 

 O v e r ­ a l l d i m e n ­ s i o n : 2 0 1 / 2 ″ x 4 4 ″ x 1 4 1 / 2 ″ ( W x L x H ) 

 W e i g h t : 8 0 L b s . ( 3 6 . 5 k g s . ) 

 M a x . p o w e r : 1 5 0 w a t t s 

 A r e a C o v ­ e r ­ a g e : 1 0 0 — 1 2 0 m ² 

 S p e e d L e v e l : 3 

 A i r v o l ­ u m e : 1 2 5 0 C F M . 

 1. N o n e e d t o c h a n g e t h e a i r f i l ­ t e r . C a n b e w a s h e d t o m a i n ­ t a i n p e r f o r m a n c e . 
 2. K i l l b a c ­ t e ­ r i a e f f e c t i v e l y . 
 3. N o p r o ­ l o n g a c c u ­ m u ­ l a ­ t i o n o f d u s t a n d g e r m s . 
 4. C l e a n a n d i n s p e c t e v e r y 2 m o n t h s b y q u a l ­ i ­ f i e d t e c h ­ n i ­ c i a n s w i t h g u a r ­ a n ­ t e e d s p a r e p a r t s . 
 5. H i g h a i r f l o w r a t e f o r l a r g e a r e a o r c r o w d e d a r e a . 

ภายในของเครื่องฟอกอากาศ แสดงถึงระบบกรองดักกำจัดฝุ่นด้วยไส้กรองหยาบ Pre-filter ตามด้วยระบบการจับฝุ่น แบบ EPS หรือ electrostatic precipitator มีประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรค และสามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน หรือ PM 2.5 ได้ดี และดักจับกลิ่นด้วย Activated Carbon ยี่ห้อ EST รุ่น RF1200

 F e a ­ t u r e s 

 1. A i r F l o w 1 2 5 0 C F M . 
 2. F l u s h m o u n t . 
 3. F o r a r e a w i t h l o w c e i l ­ i n g o r r e q u i r e s f l u s h i n s t a l l a t i o n . 
 4. W a s h ­ a b l e c o a r s e f i l ­ t e r a n d p r i ­ m a r y f i l t e r . 
 5. R e m o t e c o n ­ t r o l . 

ภาพแสดงรายละเอียดขั้นตอนการกรองอากาศภายในของเครื่องฟอกอากาศ แสดงถึงระบบกรองดักกำจัดฝุ่นด้วยไส้กรองหยาบ Pre-filter ตามด้วยระบบการจับฝุ่น แบบ EPS หรือ electrostatic precipitator มีประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรคได้ถึง 90% และกรองอนุภาคฝุ่นละอองได้เล็กถึง 0.01 ไมครอน จึงทำให้สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน หรือ PM 2.5 ได้ดี และดักจับกลิ่นด้วย Activated Carbon ยี่ห้อ EST รุ่น RF1200

 T e c h ­ n o l ­ o g y 

 S e r ­ v i c e s & a m p ; W a r ­ r a n t y 

 O u r c o m ­ p a n y h a s b e e n t r u s t e d t o s e r v e a v a r i ­ e t y o f b u s i ­ n e s s c u s ­ t o m e r s f o r n e a r l y o v e r 4 0 y e a r s . W i t h o u r t e a m o f e x p e r t s , w e c a n r e c ­ o m ­ m e n d t h e m o s t s u i t ­ a b l e a i r p u r i ­ f i e r s f o r o u r c u s ­ t o m e r r e q u i r e ­ m e n t s . 

 D o w n ­ l o a d 

 T e c h ­ n o l ­ o g y   S p e c ­ i ­ f i ­ c a ­ t i o n S h e e t